logo
OPS-suositus

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomi-koulujen tuki ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Ulkosuomalaislasten ja -nuorten suomen/ruotsin kielen oppimista tukevan yleishyödyllisen voittoa tavoittelemattoman järjestön tehtävänä on Suomi-koulujen työn kehittäminen ja niissä toimivien opettajien pedagoginen tukeminen sekä koulujen ja opettajien välisen yhteydenpidon edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– edustaa julkisuudessa jäseniään Suomi-kouluja koskevissa kysymyksissä

– toimii asiantuntijana ja tiedottajana, kun käsitellään Suomi-kouluihin liittyviä asioita

– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

– järjestää koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia

– pitää yhteyttä järjestöä lähellä oleviin yhteisöihin ja valtion hallintoon

– edistää Suomi-koulujen tunnettuutta Suomessa

– toteuttaa muita vastaavanlaisia toiminnan edellyttämiä tukitoimia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi anoa erilaisia apurahoja sekä varsinaisen toiminnan että erilaisten projektien rahoittamiseksi. Yhdistys voi myös kerätä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksua ja ottaa vastaan lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ja perustajajäseniä ovat Kansanvalistusseura ry, Kesälukioseura ry, Suomi-Seura ry ja Äidinkielen opettajain liitto ry. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen oikeustoimikelpoinen ulkomailla toimiva Suomi-koulu. Yhdistys voi kutsua varsinaisiksi jäsenikseen myös Suomi-koulujen opettajia ja muita suomikoulutyöhön sitoutuneita, sopivaksi katsomiaan henkilöitä.

Yhdistys voi ottaa kannattajajäsenikseen myös henkilöitä, jotka sitoutuvat yhdistyksen sääntöihin. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksessä.

Jäsenet hyväksyy ilmoituksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Neljä jäsentä ja neljä varajäsentä pyritään valitsemaan kunkin perustajajäsenen piiristä ja kolme jäsentä sekä kolme varajäsentä Suomi-koulujen opettajista. Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä. Hallituksen opettajajäsenten varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Suomi-koulujen piiristä valittavien opettajajäsenten toimikausien määrä on rajattu neljään perättäiseen toimikauteen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Tarvittaessa asioista voidaan päättää myös sähköposti- tai puhelinkokouksella, jos kaikki hallituksen jäsenet ovat asiasta yksimielisiä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on yksi vuosi, ja se alkaa aina 1. kesäkuuta.

Toiminnan tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä-syyskuussa. Yhdistyksen vuosikokous voidaan järjestää myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se esitys, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, mikäli toimikausien määrä sitä vaatii

9. valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja hänelle yksi varahenkilö.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 


Toimintaohje

Liite Suomi-koulujen tuki ry:n sääntöihin

SUOMI-KOULUJEN TUKI RY:n TOIMINTAOHJE

Numerot tekstin yllä viittaavat sääntöjen pykäliin.

§1
Suomi-koulujen tuki ry :n perustehtävänä on ulkomailla toimivien Suomi-koulujen opettajien pedagogisen työn tukeminen ja kehittäminen. Yhdistyksessä lähdetään siitä, että  lasten ja nuorten suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin oppimista ja ylläpitämistä ulkomailla edistetään parhaiten tukemalla opettajan työtä ja vaikuttamalla opettajien kautta lasten vanhempien asenteisiin monikielisyyskasvatuksessa.
Järjestön painopiste on Suomi-koulujen opettajien työssä, sen lisäksi yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan ottamaan toiminnassaan huomioon myös muut suomikoulutyössä esiin tulevat, opetukseen ja koulujen toimintaan liittyvät asiat. Yhdistys jakaa Suomesta ulkomaille muuttaville ja muille kiinnostuneille Suomi-kouluja koskevaa informaatiota. Yhdistyksen tehtävänä on myös neuvoja ja tietoa antamalla auttaa henkilöitä, jotka suunnittelevat uuden Suomi-koulun perustamista.
Yhdistyksen jäseniä ovat Suomi-koulut ja Suomi-koulujen opettajat. Suomi-koulujen tuki ry edustaa suomi-kouluverkostoa, mutta se ei voi ottaa kantaa yksittäisen Suomi-koulun hallintorakeisiin.
Koulujen riitatapauksissa Suomi-koulujen tuki ry voi tarjota asiantuntija-apuaan, mutta ei voi puuttua yksittäisten koulujen toimintaan.

§ 4
Yhdistyksessä jäsenenä olevan koulun johdon velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle koulun toiminnan lopettamisesta.

§ 6
Suomi-koulujen tuki ry:n hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja seitsemän hallituksen jäsentä. Hallituksen jäseninä tulee puheenjohtajan lisäksi toimia kunkin perustajajärjestön edustajat (Kesälukioseura, Kansanvalistusseura, Suomi-Seura ja Äidinkielen opettajain liitto) sekä kolme Suomi-koulujen edustajaa. Suomi-koulujen edustajista vähintään kahden tulee olla Suomi-koulujen opettajia, kolmas jäsen voi olla myös entinen Suomi-koulun opettaja, Suomi-koulujen hallintohenkilöstöön kuuluva tai muuten Suomi-koulujen toimintaa hyvin tunteva henkilö. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja vähintään puolella hallituksen jäsenistä kuuluu olla kotipaikka Suomessa. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan.

§ 9
Vuosikokouksessa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni, mikä tarkoittaa sitä, että jokaiselle Suomi-koulun opettajalla on yksi ääni. Sen lisäksi kokouksessa Suomi-koulua  juridisesti edustavalla henkilöllä, joka ei ole opettaja, on käytettävissään yksi koulun ääni. Tarvittaessa hänen tulee osoittaa olevansa koulun virallinen edustaja.
Valtakirjalla ei voi äänestää.
Koeäänestys: Vuosikokouksessa esitettyjen ehdotusten kannatus arvioidaan käsiäänestyksellä. Jos puheenjohtaja toteaa näkemänsä perusteella jonkin ehdotuksen saavan selvän enemmistön, ehdotus hyväksytään kokouksen päätökseksi. Jos mikään ehdotus ei ole selvästi muita suositumpi, toteutetaan varsinainen eli lippuäänestys. Varsinainen äänestys pitää toteuttaa myös, jos yksikin sitä koeäänestyksen jälkeen vaatii.
Jos jotain esitystä ei ole kannatettu, siitä ei myöskään äänestetä. Tämä ei kuitenkaan koske henkilövaaleja.
Myös henkilövaaleissa voidaan tehdä koeäänestys, jolla selvitetään, tarvitseeko mennä lippuäänestykseen. Mikäli selkeästi yli puolet kannattaa ehdotettua henkilöä, niin lippuäänestystä ei tarvita, ja ehdotus hyväksytään kokouksen päätökseksi.

§ 10
Jäsenen osoite on kunkin Suomi-koulun ilmoittama osoite tai hänen itse ilmoittamansa kotiosoite.

§ 11
7. Suomi-koulujen tuen talous perustuu eri tahoilta saataviin projektiapurahoihin, joita haetaan vuosittain uudelleen. Apurahoja haetaan erilaisten hallituksen tekemien hankesuunnitelmien perusteella ympäri vuoden sen mukaan, milloin apurahojen myöntäjät niitä jakavat. Apuraha käyttö ei juuri koskaan ajoitu Suomi-koulujen tuen toimintavuoden mukaan. Lopullisen tulo- ja menoarvion tekeminen on näistä syistä mahdotonta. Hallitus kirjaa kaikki olemassa olevat projektit ja niiden tulot ja menot vuosikokoukselle tulo- ja menoarvioksi. Toimintavuoden aikana mahdollisesti tapahtuvat muutokset näkyvät seuraavan vuoden arviossa.
8. Yhdistyksen hallitus tekee vuosikokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kerrallaan aina kaksi vuotta. Kokouksessa yhdistyksen jäsenet voivat esittää myös muita henkilöitä puheenjohtajaksi. Yhdistyksen puheenjohtajan tulee olla Suomessa asuva henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt Suomi-koulujen toimintaan. Kokous valitsee puheenjohtajan lisäksi kaikki muut hallituksen jäsenet, myös perustajajäsenten nimeämät ehdokkaat. Puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksessa olevaa perustajajäsenten edustajaa tai hänen varajäsentään.

Liity jäseneksemme
Järjestöön voivat liittyä kaikki maailmalla toimivat Suomi-koulut.
LIITY